Calendar of Events

July 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 Sunday Morning Worship Sun, July 1, 2018 2 Camp APC Mon, July 2, 2018 3 Camp APC Tue, July 3, 2018 Soup Kitchen Tue, July 3, 2018 Tuesday Night Teaching (TNT) Tue, July 3, 2018 4 Camp APC Wed, July 4, 2018 Food Pantry Wed, July 4, 2018 5 Camp APC Thu, July 5, 2018 6 Camp APC Fri, July 6, 2018 7
8 Sunday Morning Worship Sun, July 8, 2018 9 10 Soup Kitchen Tue, July 10, 2018 Tuesday Night Teaching (TNT) Tue, July 10, 2018 11 Food Pantry Wed, July 11, 2018 12 13 14
15 Sunday Morning Worship Sun, July 15, 2018 16 17 Soup Kitchen Tue, July 17, 2018 Tuesday Night Teaching (TNT) Tue, July 17, 2018 18 Food Pantry Wed, July 18, 2018 19 20 21
22 Sunday Morning Worship Sun, July 22, 2018 23 24 Soup Kitchen Tue, July 24, 2018 Tuesday Night Teaching (TNT) Tue, July 24, 2018 25 Food Pantry Wed, July 25, 2018 26 27 28
29 Sunday Morning Worship Sun, July 29, 2018 30 31 Soup Kitchen Tue, July 31, 2018 Tuesday Night Teaching (TNT) Tue, July 31, 2018 1 Food Pantry Wed, August 1, 2018 2 3 4